Nyheter

Delårsrapport Q1 Tingsvalvet Fastighets AB (publ)

VD-kommentar till perioden
Resultatet i koncernen och verksamheten har utvecklats enligt plan och bedrivs i beslutad inriktning. Utvecklingsarbetet kring SBABs nya lokaler fortgår enligt plan. Tingsvalvet Fastighets AB (publ) ("Tingsvalvet") står på stabil grund och har trots den pågående Coronapandemin fortsatt goda framtidsutsikter även på lång sikt. Bolaget har en hyresgaranti som löper till sista december 2021, fastigheter i bra lägen i centrala Karlstad och hyresgäster inom flera olika branscher.

Hyresintäkter för perioden uppgick till 12 403 tkr

Driftnetto för perioden uppgick till 9 062 tkr

Marknadsvärde på förvaltningsfastigheten uppgick per 2020-03-31 till 689 475 tkr.

Förvaltningsresultatet för perioden uppgick till 6 189 tkr

Periodens resultat 5 315 tkr

Resultat per aktie 1,75 kr

Koncernen hade per 2020-03-31 likvida medel om 84 074 tkr

Koncernens eget kapital per 2020-03-31 om 331 757 tkr ger en soliditet på 42.3 %.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Joachim Carlsson, VD
Tingsvalvet Fastighets AB (publ)
+46 70 235 13 80
joachim.carlsson@arctic.com

För mer information om Tingsvalvet Fastighets AB (publ), vänligen se; www.tingsvalvet.se.

Tingsvalvet är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar de två centralt belägna kontors- och handelsfastigheterna Mercurius 14 och 16 i Karlstad. Hyresgäster i fastigheterna är bland andra SBAB, Nordea, O'Learys och H&M.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Tingsvalvet Fastighets AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg.

Filer för nedladdning