Bolagsordning

N.B. The English text is an unofficial translation

BOLAGSORDNING FÖR TINGSVALVET FASTIGHETS AB (PUBL)
ARTICLES OF ASSOCIATION OF TINGSVALVET FASTIGHETS AB (PUBL)

Org. nr. 559177-5290
Reg. No. 559177-5290

§ 1 Firma / Name

Bolagets firma är Tingsvalvet Fastighets AB (publ). Bolaget är ett publikt bolag (publ).

The name of the company is Tingsvalvet Fastighets AB (publ). The company is a public limited liability company.

§ 2 Styrelsens säte / Registered office

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

The registered office of the company is situated in Stockholm.

§ 3 Verksamhet / Objectives of the company

Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom eller äga och förvalta bolag som direkt eller indirekt äger och förvaltar fast eller lös egendom och upphämta finansiering för sin verksamhet samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

The company shall own and manage real property and other property and own and manage companies which directly or indirectly own and manage real property and other property and to obtain financing for its business, and conduct business related therewith.

§ 4 Aktiekapital och antal aktier / Share capital and number of shares

Aktiekapitalet utgör lägst 2 700 000 kronor och högst 10 800 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 2 700 000 stycken och högst 10 800 000 stycken.

The share capital shall be not less than SEK 2,700,000 and not more than SEK 10,800,000. The number of shares shall be not less than 2,700,000 and not more than 10,800,000.

§ 5 Styrelse och revisorer / Board of directors and auditors

Styrelsen ska bestå av 3-6 ledamöter med högst 6 suppleanter.

The board of directors shall comprise 3-6 members and not more than 6 deputy members.

Bolaget ska ha 1-2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

The company shall appoint 1-2 authorised auditors with not more than 2 deputy auditors or a registered accounting firm.

§ 6 Kallelse till bolagsstämma / Notice to attend general meeting

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse skett.

Notice to attend general meetings shall be published in Post- och Inrikes Tidningar (the Swedish Official Gazette) and kept available on the company's website. At the time of the notice an announcement with information that the notice has been issued shall be published in Dagens Industri.

§ 7 Rätt att deltaga i bolagsstämman / Right to attend general meeting

Den som upptagits som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman har rätt att efter anmälan enligt nedan deltaga i stämman. För att få deltaga i stämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

A person who is listed as a shareholder in a printout or other presentation of the entire share register relating to the circumstances five weekdays prior to the meeting have the right to, after notification as prescribed below, participate in the meeting. In order to attend the meeting shareholders shall give notice to the company no later than the day set forth in the notice to attend the meeting. Such day must not be a Sunday, any other public holiday, a Saturday, Midsummer's Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and may not occur earlier than the fifth weekday prior to the meeting.

§ 8 Öppnande av stämma / Opening of the general meeting

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

The chairman of the board of directors or a person appointed by the board of directors opens the general meeting and leads the negotiations until a chairman has been elected by the general meeting.

§ 9 Årsstämma / Annual general meeting

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

The following matters shall be addressed at the annual general meeting.

 1. Val av ordförande vid stämman,
  Election of a chairman of the meeting;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
  Preparation and approval of the voting register;
 3. Godkännande av dagordning,
  Approval of the agenda;
 4. Val av en eller två justeringspersoner,
  Election of one or two persons to approve the minutes of the meeting;
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
  Determination of whether the meeting was duly convened;
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
  Presentation of the annual report and the auditor's report and, where applicable, the consolidated financial statements and the auditor's report for the group;
 7. Beslut om
  Resolutions regarding
  a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall,
  koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  adoption of the income statement and balance sheet and, where applicable, the consolidated income statement and consolidated balance sheet;
  b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt, i förekommande fall, den fastställda koncernbalansräkningen,
  allocation of the company's profit or loss according to the adopted balance sheet and, where applicable, the adopted consolidated balance sheet;
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer,
  discharge from liability for board members and, where applicable, the managing director;
 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,
  Determination of fees for the members of the board of directors and the auditors;
 9. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter,
  Election of the board of directors and, if applicable, deputy board members;
 10. Val av revisionsbolag eller revisorer och eventuella revisionssuppleanter,
  Election of an accounting firm or auditors and, if applicable, deputy auditors;
 11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
  Any other matter on which the annual general meeting is required to resolve pursuant to
  the Swedish Companies Act or the company's articles of association.

§ 10 Räkenskapsår / Financial year

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden den 1 januari - den 31 december.

The company's financial year shall be 1 January - 31 December.

§ 11 Avstämningsförbehåll / Central securities depository clause

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

The company's shares shall be registered in a central securities depository register according to the Swedish Financial Instruments Accounts Act (1998:1479).