Bolagsstämmor

Extra bolagsstämma 21 oktober 2022

Aktieägarna i Tingsvalvet Fastighets AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredag den 21 oktober 2022, klockan 10.00 på Advokatfirman Kane ABs lokaler på Nybrogatan 11, 1 tr, Stockholm.

Kallelse till extra bolagsstämma

Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen

Styrelsens redogörelse enligt 18 kap 6 § 3p. aktiebolagslagen

Revisorns yttrande enligt 18 kap 6 § aktiebolagslagen

Fullmaktsformulär