Företrädesemission 2024

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) genomför företrädesemission om cirka 59,8 MSEK som fullt ut omfattas av tecknings- och garantiåtaganden, återupptar process med listbyte samt tidigarelägger offentliggörandet av kvartalsrapporten för första kvartalet 2024

Bakgrund och motiv

Tingsvalvet har tidigare varit ett fastighetsbolag fokuserat på att äga och förvalta två kontors- och handelsfastigheter i Karlstad. Under inledningen av 2022 fastställde Tingsvalvet en ny strategi, med samma verksamhetsinriktning, men med fokus på förvärv, utveckling och förvaltning av kommersiella fastigheter med starka kassaflöden och geografisk koncentrering till Mellansverige med fokus på regionstäder. I takt med den nya strategin beslutade Tingsvalvet på bolagsstämman den 23 maj 2022 att förvärva samtliga aktier i RetailFast Holding AB. Förvärvet av RetailFast Holding AB, vars fastighetsvärde vid förvärvet uppgick till cirka 681,5 MSEK, medförde en attraktiv diversifiering av Tingsvalvets fastighetsbestånd samt en portföljstorlek som möjliggjorde utvecklingen av en långsiktigt förmånlig kapitalstruktur. Sedan dess har Bolaget genomfört ett flertal förvärv och under 2023 förvärvades totalt 8 fastigheter med ett totalt avtalat marknadsvärde om cirka 250,8 MSEK.

Tingsvalvet äger idag 34 fastigheter med en total uthyrningsbar yta om 138 113 kvadratmeter inom kategorierna handel, lager och logistik, industri och kontor. Tingsvalvets fastigheter kännetecknas av långa, KPI-justerade, s.k. triple net-avtal med en genomsnittlig återstående hyrestid uppgående till 8,1 år.

Bolaget har för avsikt att fortsätta sin verksamhet med fokus på förvärv, utveckling och förvaltning av kommersiella fastigheter och söker kontinuerligt efter attraktiva fastigheter att förvärva. Mot bakgrund därav har styrelsen idag, den 5 april 2024, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 17 maj 2023, beslutat att genomföra Företrädesemissionen. Emissionslikviden från Företrädesemissionen uppgår till cirka 59,8 MSEK, före transaktionskostnader om cirka 1 MSEK. Nettolikviden från Företrädesemissionen om cirka 58,8 MSEK är avsedd att finansiera Bolaget under de kommande tolv månaderna, och avses i sin helhet användas för framtida förvärv av ytterligare fastigheter.

"Vi är glada att vi har en trygg och solid ägarbas som stöttar oss i denna nyemission. Med likviden från emissionen avser vi slutföra Etapp 2 av HUMBLE affären, till en yield strax över 8 procent, och en köpeskilling om 133 MSEK. Vi tittar på en rad intressanta förvärv till attraktiva avkastningar", säger Håkan Karlsson, VD för Tingsvalvet.

Företrädesemissionen i sammandrag
Styrelsen har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 17 maj 2023, beslutat om en nyemission av högst 2 299 686 aktier av serie B med företrädesrätt för Tingsvalvets befintliga aktieägare. Teckningskursen i Företrädesemissionen är fastställd till 26,0 SEK per ny aktie av serie B. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 59,8 MSEK före transaktionskostnader, vilka förväntas uppgå till cirka 1 MSEK.

Den som på avstämningsdagen den 6 maj 2024 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna nya aktier av serie B i Företrädesemissionen i relation till tidigare aktieinnehav (oavsett aktieslag). En (1) befintlig aktie, oavsett aktieslag, berättigar till en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter berättigar i sin tur till teckning av en (1) ny aktie av serie B.

Teckning av aktier av serie B med eller utan företrädesrätt ska ske under perioden från och med den 8 maj 2024 till och med den 22 maj 2024 eller till den senare tidpunkt styrelsen beslutar. Teckningsrätter som inte utnyttjas för teckning av nya aktier av serie B senast den 22 maj 2024 blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med teckningsrätter avses äga rum på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 8 maj 2024 till och med den 17 maj 2024. Handel i betald tecknad aktie (BTA) avses äga rum på Spotlight Stock Market från och med den 8 maj 2024 intill dess att Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

Om inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter, ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan teckningsrätter enligt följande. I första hand ska tilldelning ske till dem som anmält sig för teckning och tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen, eller inte, och för det fall tilldelning inte kan ske fullt ut till dessa ska tilldelning ske pro rata i förhållande till antalet nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter. I andra hand ska nya aktier tilldelas övriga som anmält sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning. I tredje hand ska aktier av serie B tilldelas de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier i proportion till sådana garantiåtaganden. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Tecknings- och garantiåtaganden

Företrädesemissionen omfattas till cirka 78,0 procent av teckningsåtaganden och till cirka 22,0 procent av garantiåtaganden. Följaktligen omfattas Företrädesemissionen av tecknings- och garantiåtaganden om totalt cirka 59,8 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. Tecknings- och garantiåtaganden har lämnats av ett antal befintliga aktieägare och externa investerare, däribland styrelseledamöterna Sven Engwall och Per Berggren samt bolagets VD, Håkan Karlsson, och Bolagets vice VD, Magnus Fält.

Ingen ersättning utgår för lämnade tecknings- eller garantiåtaganden.

Tecknings- och garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Närmare information angående de parter som har ingått tecknings- och garantiåtaganden kommer att finnas i det prospekt som planeras offentliggöras omkring den 6 maj 2024.

Indikativ tidplan för Företrädesemissionen i huvuddrag

Sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen

2 maj 2024

Första dag för handel i Bolagets aktier
exklusive rätt att delta i Företrädesemissionen

3 maj 2024

Beräknad dag för offentliggörande
av prospekt

6 maj 2024

Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

6 maj 2024

Handel med teckningsrätter

8 maj 2024 - 17 maj 2024

Teckningsperiod

8 maj 2024 - 22 maj 2024

Handel med BTA

8 maj 2024 - Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket

Beräknad dag för offentliggörande
av utfall i Företrädesemissionen

Omkring den 24 maj 2024


Dokument

Prospekt
Registreringsbevis 
Anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter
Application form without preferential rights