Nyheter

Tingsvalvet uppdrar år Pareto Securities att genomföra s.k. syntetiska återköp av egna aktier och säger upp likviditetsgarant

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) ("Tingsvalvet" eller "Bolaget") har ingått ett s.k. swapavtal med Pareto Securities AB, i syfte att genomföra s.k. syntetiska återköp av Tingsvalvets egna aktier. Avsikten är att kommande bolagsstämma i Tingsvalvet ska besluta om inlösen av återköpta aktier.

Förvärv får högst motsvara 10 procent av antalet utestående aktier i Tingsvalvet. Vidare får förvärv, som huvudregel, med undantag för blockaffärer, under en dag inte uppgå till mer än 25 procent av den genomsnittliga dagsomsättningen de 20 närmast föregående handelsdagarna innan respektive dag för förvärv. Som huvudregel ska förvärven dessutom ske inom det på börsen gällande kursintervallet för Tingsvalvet.

I samband med detta säger Tingsvalvet upp den likviditetsgarant Bolaget tidigare haft, Sedermera Corporate Finance. Tingsvalvet kommer från och med torsdagen den 6 oktober handlas utan likviditetsgarant.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Tingsvalvet Fastighets AB (publ)
Håkan Karlsson, VD  Magnus Fält, vice VD/fastighetschef
Tel: +46 70 618 24 61  Tel: + 46 70 618 24 60
Email: hakan.karlsson@tingsvalvet.se  Email: magnus.falt@tingsvalvet.se 

Om Tingsvalvet

För mer information om Tingsvalvet Fastighets AB (publ), vänligen se; www.tingsvalvet.se.

Tingsvalvet är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför allt i Mellansverige. Den 1 juli 2022 uppgick fastighetsvärdet till ca 1,4 miljarder kronor.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Tingsvalvet Fastighets AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 september 2022, kl 09.45 CET.

2022-09-14
Regulatorisk

Aktieägarna i Tingsvalvet Fastighets AB (publ), org.nr 559177-5290, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredag den 21 oktober 2022, klockan 10.00 på Advokatfirman Kane ABs lokaler på Nybrogatan 11, 1 tr, Stockholm.

2022-08-25
Regulatorisk

I tidigare Pressrelease hade MAR etikett fallit bort

2022-07-06
Regulatorisk

Aktieägarna i Tingsvalvet Fastighets AB (publ), org.nr 559177-5290 ("Bolaget"), med säte i Stockholm, kallas härmed till extra bolagsstämma den 5 augusti 2022.

2022-06-28
Regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION I VILKEN OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERINGSÅTGÄRDER ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET

2022-06-03
Regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION I VILKEN OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERINGSÅTGÄRDER ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET

1
2
3
4