Nyheter

Tingsvalvet Fastighets AB uppdaterar finansiellt mål

Tingsvalvet Fastighet AB (publ) ("Tingsvalvet")'s styrelse har idag fattat beslut om att göra en revidering av sina finansiella mål som fastställdes 2022.

Tingsvalvet växer organiskt enligt plan och ser en god transaktionsmarknad med mycket förvärvsobjekt av hög kvalitet till förmånliga avkastningskrav. Tingsvalvet har även en stark finansiell ställning med goda kassaflöden från fastighetsportföljen.

Den plan, inklusive de finansiella målen, som Tingsvalvets styrelse antog den 20 april 2022 är till största del intakt. Med anledning av de nuvarande marknadsförutsättningar med högre räntor och bland annat en ogynnsam obligationsmarknad bedömer Tingsvalvets styrelse det som osäkert om Tingsvalvet kommer nå målet om ett fastighetsvärde om 5 miljarder SEK till 2024. Tingsvalvets styrelse meddelar därmed idag att denna del utgår från de finansiella målen, men att övriga finansiella mål behålls och de uppdaterade målen i sin helhet är följande:

Tingsvalvet har definierat följande två operativa mål; dels att överskottsgraden ska uppgå till minst 75 procent, dels att den ekonomiska uthyrningsgraden ska överstiga 92 procent.

De finansiella målen har bestämts till:

a. en årlig substansvärdestillväxt om 12 procent

b. en årlig avkastning på eget kapital om 12 procent

c. en nettobelåningsgrad understigande 65 procent

d. en ränteteckningsgrad uppgående till minst 2 gånger    

För ytterligare information, vänligen kontakta

Tingsvalvet Fastighets AB (publ)
Håkan Karlsson, VD   Magnus Fält, vice VD/fastighetschef
Tel: +46 70 618 24 61   Tel: + 46 70 618 24 60
Email: hakan.karlsson@tingsvalvet.se  Email: magnus.falt@tingsvalvet.se

INFORMATION OM MAR

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Tingsvalvet Fastighets AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) 596/2014) (MAR). Denna information lämnades genom ovannämnda kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-02-23 kl. 20:00 CET.

Om Tingsvalvet

För mer information om Tingsvalvet Fastighets AB (publ), vänligen se; www.tingsvalvet.se.

Tingsvalvet är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför allt i Mellansverige. Den 1 januari 2023 uppgick fastighetsvärdet till ca 1,6 miljarder kronor.