Nyheter

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) noteras på Spotlight Stock Market den 14 juni 2019

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) ("Tingsvalvet") har idag erhållit godkännande för upptagande till handel av bolagets aktie på Spotlight Stock Market med första handelsdag 14 juni 2019.

Tingsvalvet är ett nybildat fastighetsbolag som äger och förvaltar två centralt belägna kontors- och handelsfastigheter i Karlstad. Hyresgäster i fastigheterna är bland andra SBAB, Nordea, O'Learys och H&M. Genomsnittlig återstående löptid på hyresavtalen uppgår till ca 11 år.

Tingsvalvet avser att dela ut cirka 7.5 kronor per aktie på årsbasis med kvartalsvisa utdelningar, vilket motsvarar en årlig direktavkastning om ca 7.50% i relation till noteringskursen på 100 kronor.

Tingsvalvets VD är Joachim Carlsson och bolaget förvaltas av Arctic Business Management.

"Vi är väldigt nöjda med förvärvet av dessa kontors- och handelsfastigheter med starka hyresgäster, belägna mitt i Karlstad. Vi hoppas därigenom kunna skapa långsiktiga värden för både hyresgäster och aktieägare", säger Joachim Carlsson, VD för Tingsvalvet

Arctic Securities har varit Tingsvalvets rådgivare i transaktionsprocessen, kapitalanskaffningen och noteringsprocessen.

Handeln kommer initialt ske med s.k. Betald Tecknad Aktie ("BTA") med ISIN: SE0012674240.

Konverteringen av BTA till stamaktier beräknas ske under juli 2019 så snart nyemissionen har registrerats av Bolagsverket. Vid tidpunkten för konverteringen kommer handeln med BTA att handelsstoppas. När konvertering har skett kommer stamaktierna att inneha ISIN: SE0012621811.

Handelsinformation BTA:
Första handelsdag: 14 juni 2019
Kortnamn på Spotlight Stock Market: TINGS BTA
Noteringskurs: 100 kronor
ISIN BTA: SE0012674240
Likviditetsgarant: Sedermera Fondkommission

Handelsinformation stamaktie:
Första handelsdag: Beräknas till juli
Kortnamn för stamaktie på Spotlight Stock Market: TINGS I
SIN stamaktie: SE0012621811
Likviditetsgarant: Sedermera Fondkommission

Bolagsbeskrivning kommer att publiceras på Tingsvalvets och Spotlight Stock Markets hemsidor.

12 juni 2019

För ytterligare information, vänligen kontakta
Joachim Carlsson, VD
Tingsvalvet Fastighets AB (publ)
+46 70 235 13 80
joachim.carlsson@arctic.com 

2020-08-20
Regulatorisk

VD-kommentar till perioden

Resultatet i koncernen och verksamheten har utvecklats enligt plan och bedrivs i beslutad inriktning. Utvecklingsarbetet kring SBABs nya lokaler fortgår enligt plan och under kvartalet har 15 682 tkr investerats i SBAB-projektet. Tingsvalvet Fastighets AB (publ) står på stabil grund och har fortsatt goda framtidsutsikter. Bolaget har en hyresgaranti som löper till sista december 2021, fastigheter i bra lägen i centrala Karlstad samt en fördelaktig mix av hyresgäster inom flera branscher.

2020-05-20
Regulatorisk

VD-kommentar till perioden
Resultatet i koncernen och verksamheten har utvecklats enligt plan och bedrivs i beslutad inriktning. Utvecklingsarbetet kring SBABs nya lokaler fortgår enligt plan. Tingsvalvet Fastighets AB (publ) ("Tingsvalvet") står på stabil grund och har trots den pågående Coronapandemin fortsatt goda framtidsutsikter även på lång sikt. Bolaget har en hyresgaranti som löper till sista december 2021, fastigheter i bra lägen i centrala Karlstad och hyresgäster inom flera olika branscher.

2020-03-26
Regulatorisk

Torsdagen den 26 mars 2020 höll Tingsvalvet Fastighets AB (publ) årsstämma och stämman beslutande bland annat följande.

2020-03-02

Förslag om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt den fastställda koncernbalansräkningen samt vid beslut om utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna (ärende 8 b)

2020-02-26
Regulatorisk

Aktieägarna i

Tingsvalvet Fastighets AB (publ)
Org. nr 559177-5290

kallas härmed till ordinarie årsstämma den 26 mars 2020
klockan 13:30 i Arctic Securities lokaler på Regeringsgatan 38, 111 56 i Stockholm

2020-02-20
Regulatorisk

VD-kommentar till perioden

Vi är mycket glada över att ha förvärvat två moderna cityfastigheter uthyrda på långa hyresavtal till starka hyresgäster i Karlstads bästa mikroläge. Bolaget tillträdde fastigheterna per 31 maj 2019. Resultatet i koncernen och verksamheten har utvecklats enligt plan och bedrivs i beslutad inriktning. I samband med noteringen har bolaget under maj månad haft engångskostnader för vissa administrativa tjänster samt emissionskostnader. Arbetet kring SBABs nya lokaler fortgår enligt plan. 

2019-11-20
Regulatorisk

VD-kommentar till perioden
Vi är mycket glada över att ha förvärvat två moderna cityfastigheter uthyrda på långa hyresavtal till starka hyresgäster i Karlstads bästa mikroläge. Bolaget tillträdde fastigheterna per 31 maj 2019. Resultatet i koncernen och verksamheten har utvecklats enligt plan och bedrivs i beslutad inriktning. I samband med noteringen har bolaget under maj månad haft engångskostnader för vissa administrativa tjänster samt emissionskostnader.

1
2