Nyheter

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) har genomfört en omräkning av teckningsoptioner av serie 2022:1 i samband med fondemission av stamaktier av serie B

Med anledning av den fondemission i Tingsvalvet Fastighets AB (publ) ("Tingsvalvet" eller "Bolaget") av stamaktier av serie B, som beslutades av extra bolagsstämma den 5 augusti 2022, har Bolaget genomfört en omräkning av teckningsoptioner av serie 2022:1 ("Teckningsoptionerna") avseende teckningskurs och antal aktier som Teckningsoptionerna ger rätt att teckna. Omräkningen har skett i enlighet med § 8 under punkt A i optionsvillkoren. Vidare har styrelsen i enlighet med § 10 i optionsvillkoren förtydligat att Teckningsoptionerna berättigar till stamaktier av serie A. Fullständiga villkor om Teckningsoptionerna återfinns på Tingsvalvets hemsida.

Bolagets omräkning resulterade i att teckningskursen uppgår till 55 SEK samt att man för varje teckningsoption får teckna två (2) aktier av serie A. Omräkningen innebär inte att det teoretiska värdet på Teckningsoptionerna förändras.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Tingsvalvet Fastighets AB (publ)
Håkan Karlsson, VD   Magnus Fält, vice VD/fastighetschef
Tel: +46 70 618 24 61     Tel: +46 70 618 24 60
Email: hakan.karlsson@tingsvalvet.se  Email: magnus.falt@tingsvalvet.se

Detta pressmeddelande lämnades genom ovannämnda kontaktpersons försorg för offentliggörande den 2022-08-23 kl. 17:00 CET.

Om Tingsvalvet
För mer information om Tingsvalvet Fastighets AB (publ), vänligen se; www.tingsvalvet.se.

Tingsvalvet är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför allt i Mellansverige. Den 1 juli 2022 uppgick fastighetsvärdet till ca 1,4 miljarder kronor.

2022-09-16

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) ("Tingsvalvet") har idag förvärvat och tillträtt en lagerfastighet till ett fastighetsvärde om 20 miljoner kronor.  

2022-09-14
Regulatorisk

Aktieägarna i Tingsvalvet Fastighets AB (publ), org.nr 559177-5290, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredag den 21 oktober 2022, klockan 10.00 på Advokatfirman Kane ABs lokaler på Nybrogatan 11, 1 tr, Stockholm.

2022-08-25
Regulatorisk

I tidigare Pressrelease hade MAR etikett fallit bort

2022-08-16

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) ("Tingsvalvet") har idag förvärvat och tillträtt en industrifastighet till ett fastighetsvärde om 60 miljoner kronor.  

<<
1
2
3
...
7
>>