Nyheter

Rättelse:Halvårsrapport Q2 Tingsvalvet Fastighets AB (publ)

I tidigare Pressrelease hade MAR etikett fallit bort

VD-kommentarer till perioden Q2 2022

Det händer mycket i bolaget, både under kvartalet och efter dess utgång. Dock sker samtliga förmedlade och utförda affärer från juli månad vilket innebär att denna rapport

enbart innefattar ursprungliga Tingsvalvet och dess två ägda fastigheter.

Resultatet i kvartalet är ner jämfört med fjolåret och anledningen är att vi under kvartalet bytt ledning och konsulter och i vissa delar suttit med dubbla kostnader.

Vi bygger bolaget för framtiden och den stora förändring som skett kommer slå positivt på kommande kvartal och intjäning.

Unitemissionen blev övertecknad och kassan fylldes på med 228 Mkr. Det känns tryggt att marknaden stöttar oss under gällande marknadsförutsättningar.

Vi har bara börjat vår resa med Tingsvalvet och det känns inspirerande att Ni är med oss under fortsatta resan.

Väsentliga händelser under och efter kvartalet

Beslutades om ny strategi samt ny bolagsledning, i form av Håkan Karlsson och Magnus Fält.

Bolagsstämman beslutade om styrelseändring med nyval av Sven Engwall och entledigande av Henrik Morén.

Stämman beslutade även om apportemission av RetailFast Holding med dotterbolag. Innebär tillskott av 14 fastigheter till ett fastighetsvärde om knappt 700 mkr med betalning av

3 400 000 aktier i Tingsvalvet. Apporten genomfördes i början av juli.

Beslutades samtidigt om byte av revisor till Åsa Dahlgren på Baker Tilly.

Unitemissionen övertecknades och 228 mkr tillfördes bolaget. Bestod av en TO samt en Preferensaktie med utdelning 8%. Båda blir noterade instrument.

Extra Bolagsstämma hölls 5 augusti. Per Berggren och Håkan Karlsson valdes till nya styrelseledamöter och Juhani Nyman och Nils Sköld avgick. Sven Engwall valdes till ny ordförande. Stämman beslutade även om fondemission av stamaktier serie B.

Mellan 1/8 till 16/8 förvärvade och tillträdde bolaget 4 fastigheter för ett totalt fastighetsvärde om 128 mkr. Fastigheterna är belägna i Skene, Örebro, Åmotfors och Karlskoga.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Tingsvalvet Fastighets AB (publ)
Håkan Karlsson, VD   Magnus Fält, vice VD/fastighetschef
Tel: +46 70 618 24 61  Tel: +46 70 618 24 60
Email: hakan.karlsson@tingsvalvet.se  Email: magnus.falt@tingsvalvet.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Tingsvalvet Fastighets AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt UR:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, enligt kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2022.

Om Tingsvalvet

För mer information om Tingsvalvet Fastighets AB (publ), vänligen se; www.tingsvalvet.se.

Tingsvalvet är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför allt i Mellansverige. Den 1 juli 2022 uppgick fastighetsvärdet till ca 1,4 miljarder kronor.