Nyheter

Kommuniké från Tingsvalvet Fastighets AB (publ) årsstämma

Torsdagen den 15 april 2021 höll Tingsvalvet Fastighets AB (publ) årsstämma och stämman beslutande bland annat följande.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Årsstämman fastställde bolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2020.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition, det vill säga att av tillgängliga vinstmedel om 276 979 485 kr utdelas ett belopp om 5 kr per aktie, innebärande en utdelning om totalt 15 200 000 kr. Utbetalning av utdelningen sker vid fyra tidpunkter under året med fyra lika stora delbetalningar. Detta innebär att vid varje delbetalning ska 1,25 kr per aktie betalas, således totalt 3 800 000 kr. Avstämningsdagar för betalning av utdelningen är den 19 april 2021, 30 juni 2021, 30 september 2021 och 30 december 2021.

Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fyra och omvalde styrelseledamöterna Mikael Igelström, Tobias Emanuelsson och Jens Mattson samt nyvalde styrelseledamoten Peter Bredelius.

Årsstämman valde Mikael Igelström till styrelseordförande.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med totalt 300 000 kronor, varav 120 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 60 000 kr ska utgå till var och en av övriga ledamöter.

Revisor

Årsstämman nyvalde det registrerade revisionsbolaget EY till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

15 april 2021

Styrelsen
Tingsvalvet Fastighets AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Joachim Carlsson, VD
Tingsvalvet Fastighets AB (publ)
+46 70 235 13 80
[email protected]

För mer information om Tingsvalvet Fastighets AB (publ), vänligen se; www.tingsvalvet.se 

Tingsvalvet är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar de två centralt belägna kontors- och handelsfastigheterna Mercurius 14 och 16 i Karlstad. Hyresgäster i fastigheterna är bland andra SBAB, Nordea, O'Learys och H&M.

2021-11-18
Regulatorisk

VD-kommentar till perioden

2021-08-25
Regulatorisk

VD-kommentar till perioden

2021-04-15

Torsdagen den 15 april 2021 höll Tingsvalvet Fastighets AB (publ) årsstämma och stämman beslutande bland annat följande.

2021-03-18
Regulatorisk

Aktieägarna i Tingsvalvet Fastighets AB (publ) Org. nr 559177-5290, med säte i Stockholm kallas härmed till ordinarie årsstämma den 15 april 2021

2021-03-12
Regulatorisk

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) Årsredovisning för 2020 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.tingsvalvet.se. Årsredovisningen finns även bifogad till detta meddelande.

2021-01-13
Regulatorisk

Det är med stor sorg vi meddelar att Tingsvalvets styrelseledamot Torsten Engwall har gått bort. Torsten har varit styrelseledamot i Tingsvalvet Fastighets AB (publ) och dess dotterföretag sedan bolaget grundades 2018. Torsten har varit en mycket uppskattad styrelseledamot och styrelsen och ledningen vill tacka för hans engagemang under denna tid. Våra tankar går till hans anhöriga.

1
2
3