Nyheter

Kommuniké från Tingsvalvet Fastighets AB (publ) årsstämma

Torsdagen den 26 mars 2020 höll Tingsvalvet Fastighets AB (publ) årsstämma och stämman beslutande bland annat följande.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Årsstämman fastställde bolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2019.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens justerade förslag till resultatdisposition, det vill säga att en utdelning om 4.00 SEK per aktie lämnas för verksamhetsåret 2019.

Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fyra och omvalde styrelseledamöterna Mikael Igelström, Tobias Emanuelsson, Torsten Engwall och Jens Mattson.

Årsstämman valde Mikael Igelström till styrelseordförande.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med totalt 300 000 kronor, varav 120 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 60 000 kr ska utgå till var och en av övriga ledamöter.

Revisor

Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Deloitte till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

 

Styrelsen
Tingsvalvet Fastighets AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta

Joachim Carlsson, VD
Tingsvalvet Fastighets AB (publ)
+46 70 235 13 80
joachim.carlsson@arctic.com

För mer information om Tingsvalvet Fastighets AB (publ), vänligen se; www.tingsvalvet.se.

Tingsvalvet är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar de två centralt belägna kontors- och handelsfastigheterna Mercurius 14 och 16 i Karlstad. Hyresgäster i fastigheterna är bland andra SBAB, Nordea, O'Learys och H&M.