Nyheter

Kommuniké från extra bolagsstämma i Tingsvalvet Fastighets AB (publ)

Torsdagen den 2 mars 2023 höll Tingsvalvet Fastighets AB (publ) en extra bolagsstämma varpå följande beslutades:

Entledigande av befintlig revisor och utseende av ny revisor

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att entlediga bolagets befintliga revisor Baker Tilly Umeå AB, samt att entlediga bolagets befintliga huvudansvariga revisor Åsa Dahlgren. Skälen till revisorns och den huvudansvariga revisorns förtidiga entledigande är att revisorn och den huvudansvariga revisorn förklarat sig jävig i förhållande till bolaget, och således inte anser sig kunna fullgöra sitt uppdrag som revisor för bolaget.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utse KPMG till ny revisor för bolaget, med Therese Malmgren som huvudansvarig revisor.

Tingsvalvet Fastighets AB (publ)
Stockholm i mars 2023
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta
Håkan Karlsson, VD
Tingsvalvet Fastighets AB (publ)
+46 70 618 24 61
hakan.karlsson@tingsvalvet.se 

För mer information om Tingsvalvet Fastighets AB (publ), vänligen se; www.tingsvalvet.se.

Tingsvalvet är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför allt i Mellansverige. Den 31 december 2022 uppgick fastighetsvärdet till ca 1,6 miljarder kronor.

2023-04-18
Regulatorisk

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) ("Tingsvalvet" eller "Bolaget") har tidigare offentliggjort sin avsikt att genomföra ett listbyte från Spotlight Stock Market till Nasdaq First North Growth Market. Tingsvalvet har idag, den 18 april 2023, ansökt om godkännande för upptagande till handel av Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO1 på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO1 handlas idag på Spotlight Stock Market.

2023-04-17
Regulatorisk

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) offentliggjorde den 14 april 2023 kallelse till årsstämma den 17 maj 2023. I kallelsen saknades styrelsens förslag till emissionsbemyndigande (punkt 11 på dagordningen nedan). Följande är en rättelse av tidigare kallelse och den rättade kallelsen i dess helhet återfinns nedan. Inga andra ändringar har gjorts i kallelsen.

2023-04-14
Regulatorisk

Aktieägarna i Tingsvalvet Fastighets AB (publ), org.nr 559177-5290, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 17 maj 2023, klockan 10.00 på Advokatfirman Kane AB:s lokaler på Nybrogatan 11, 1 tr, Stockholm.

2023-03-02

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) ("Tingsvalvet") har idag förvärvat en handelsfastighet till ett fastighetsvärde om 14,1 miljoner kronor. 

2023-03-01

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) ("Tingsvalvet") har idag förvärvat en handelsfastighet till ett fastighetsvärde om 40 miljoner kronor.  

1
2
...
8
>>