Nyheter

Kommuniké från extra bolagsstämma i Tingsvalvet

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) ("Tingsvalvet" eller "Bolaget") avhöll extra bolagsstämma den 5 augusti 2022. Stämman har genomförts genom att aktieägarna har röstat på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Vid extra bolagsstämman fattades de huvudsakliga beslut som framgår nedan. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Val av nya styrelseledamöter och ny styrelseordförande

Extra bolagsstämman utsåg Per Berggren respektive Håkan Karlsson till nya styrelseledamöter i Tingsvalvet, för att ersätta Nils Sköld respektive Juhani Nyman, samt utsåg Sven Engwall till ny styrelseordförande, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Ändring av bolagsordning avseende nytt aktieslag, gränser för aktiekapitalet och antalet aktier samt fondemission av nya stamaktier av serie B

Extra bolagsstämman beslutade att införa ett nytt aktieslag, stamaktier av serie B, i Bolagets bolagsordning. Vid införandet ska nuvarande aktieslag som benämns stamaktier framöver benämnas stamaktie av serie A, dvs. samtliga nu utgivna stamaktier ska vara stamaktier av serie A.

Stamaktierna av serie B har samma ekonomiska rättigheter som befintliga stamaktier av serie A, men medför endast 1/10 röst per aktie. Stamaktier av serie A medför en röst per aktie. Stamaktier av serie A ska på begäran av ägare till sådana aktier kunna omvandlas till stamaktier av serie B.

Extra bolagsstämman beslutade även om en fondemission av nya stamaktier av serie B. Tingsvalvets avsikt är att stamaktierna av serie B ska noteras på Spotlight Stock Market under hösten 2022. Mot bakgrund av fondemissionen beslutade extra bolagsstämman även att bolagsordningens gränser för aktiekapitalet ändras till lägst 13 500 000 kronor och högst 54 000 000 kronor och att bolagsordningens gränser för antalet aktier ändras till lägst 13 500 000 och högst 54 000 000 aktier.

Genom fondemissionen ökas Bolagets aktiekapital med 6 440 000 kronor genom emission av 6 440 000 nya stamaktier av serie B. En stamaktie av serie A berättigar till en ny stamaktie av serie B. Innehav av preferensaktie berättigar inte till nya stamaktier av serie B enligt bolagsordningen. Det belopp varmed aktiekapitalet ökas ska tillföras från fritt eget kapital. Avstämningsdag för fondemissionen är den 5 september 2022.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Extra bolagsstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av stamaktier av serie B och preferensaktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom den på extra bolagsstämman antagna bolagsordningens gränser.

För mer detaljerad information avseende beslutens innehåll hänvisas till kallelsen till extra bolagsstämman vilken finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.tingsvalvet.se.

______________

Tingsvalvet Fastighets AB (publ)

Stockholm i augusti 2022

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta
Håkan Karlsson, VD
Tingsvalvet Fastighets AB (publ)
Tel: +46 70 618 24 61
Email: hakan.karlsson@tingsvalvet.se

Om Tingsvalvet
För mer information om Tingsvalvet Fastighets AB (publ), vänligen se; www.tingsvalvet.se.

Tingsvalvet är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför allt i Mellansverige. Den 1 juli 2022 uppgick fastighetsvärdet till ca 1,4 miljarder kronor.

2022-09-16

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) ("Tingsvalvet") har idag förvärvat och tillträtt en lagerfastighet till ett fastighetsvärde om 20 miljoner kronor.  

2022-09-14
Regulatorisk

Aktieägarna i Tingsvalvet Fastighets AB (publ), org.nr 559177-5290, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredag den 21 oktober 2022, klockan 10.00 på Advokatfirman Kane ABs lokaler på Nybrogatan 11, 1 tr, Stockholm.

2022-08-25
Regulatorisk

I tidigare Pressrelease hade MAR etikett fallit bort

2022-08-16

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) ("Tingsvalvet") har idag förvärvat och tillträtt en industrifastighet till ett fastighetsvärde om 60 miljoner kronor.  

<<
1
2
3
...
7
>>