Nyheter

Kommuniké från årsstämma i Tingsvalvet Fastighets AB (publ)

Torsdagen den 17 maj 2023 höll Tingsvalvet Fastighets AB (publ) årsstämma varpå följande beslutades:

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Årsstämman fastställde bolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2022.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition att utdela ett belopp om 24 kronor per preferensaktie, innebärande en utdelning om totalt 18 240 000 kronor, samt att resterande disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning. Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå på stamaktier av serie A eller B. Årsstämman beslutade att utbetalning av utdelning till preferensaktier ska ske genom delbetalningar enligt följande:

i. Två (2) kronor per preferensaktie (totalt 1 520 000 kronor), med avstämningsdag för utdelning onsdagen den 31 maj 2023;

ii. Två (2) kronor per preferensaktie (totalt 1 520 000 kronor), med avstämningsdag för utdelning fredagen den 30 juni 2023;

iii. Två (2) kronor per preferensaktie (totalt 1 520 000 kronor), med avstämningsdag för utdelning måndagen den 31 juli 2023;

iv. Två (2) kronor per preferensaktie (totalt 1 520 000 kronor), med avstämningsdag för utdelning torsdagen den 31 augusti 2023;

v. Två (2) kronor per preferensaktie (totalt 1 520 000 kronor), med avstämningsdag för utdelning fredagen den 29 september 2023;

vi. Två (2) kronor per preferensaktie (totalt 1 520 000 kronor), med avstämningsdag för utdelning tisdagen den 31 oktober 2023;

vii. Två (2) kronor per preferensaktie (totalt 1 520 000 kronor), med avstämningsdag för utdelning torsdagen den 30 november 2023;

viii. Två (2) kronor per preferensaktie (totalt 1 520 000 kronor), med avstämningsdag för utdelning fredagen den 29 december 2023;

ix. Två (2) kronor per preferensaktie (totalt 1 520 000 kronor), med avstämningsdag för utdelning onsdagen den 31 januari 2024;

x. Två (2) kronor per preferensaktie (totalt 1 520 000 kronor), med avstämningsdag för utdelning torsdagen den 29 februari 2024;

xi. Två (2) kronor per preferensaktie (totalt 1 520 000 kronor), med avstämningsdag för utdelning torsdagen den 28 mars 2024; och

xii. Två (2) kronor per preferensaktie (totalt 1 520 000 kronor), med avstämningsdag för utdelning tisdag den 30 april 2024.

Arvode åt styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med totalt 500 000 kronor, varav 200 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande, och 150 000 kronor ska utgå till var och en av de övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

Stämman beslutade att arvode till bolagets revisorbolag och revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Styrelse och verkställande direktör

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fyra och omvalde styrelseledamöterna Nils Magnus Nilsson, Per Berggren, Håkan Karlsson och Sven Engwall. Årsstämman omvalde Sven Engwall till styrelsens ordförande.

Revisor

Årsstämman omvalde KPMG till revisionsbolag för bolaget, med Therese Malmgren som huvudansvarig revisor.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av stamaktier av serie B och preferensaktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor.

Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom ramen för bolagsordningens vid var tid gällande gränser.

Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport motsvara aktiens marknadsvärde med, i förekommande fall, marknadsmässig emissionsrabatt.

________________________

Tingsvalvet Fastighets AB (publ)

Stockholm i maj 2023

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta

Håkan Karlsson, VD

Tingsvalvet Fastighets AB (publ)

+46 70 618 24 61

hakan.karlsson@tingsvalvet.se

För mer information om Tingsvalvet Fastighets AB (publ), vänligen se; www.tingsvalvet.se.

Tingsvalvet är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför allt i Mellansverige. Den 31 mars 2023 uppgick fastighetsvärdet till ca 1,7 miljarder kronor.