Nyheter

Kallelse till ordinarie årsstämma - Tingsvalvet Fastighets AB (publ)

Aktieägarna i

Tingsvalvet Fastighets AB (publ)
Org. nr 559177-5290

kallas härmed till ordinarie årsstämma den 26 mars 2020
klockan 13:30 i Arctic Securities lokaler på Regeringsgatan 38, 111 56 i Stockholm

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill deltaga i stämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 20 mars 2020; och

dels ha anmält sitt deltagande skriftligt till Tingsvalvet Fastighets AB (publ), Joachim Carlsson C/O Arctic Securities, Årsstämma, Regeringsgatan 38, 111 56, Stockholm eller e-post joachim.carlsson@arctic.com senast den 20 mars 2020.

Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 20 mars 2020, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär finns att hämta på bolagets hemsida, www.tingsvalvet.se, och kommer även att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 3 040 000 aktier, motsvarande 3 040 000 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två protokolljusterare.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 8. Beslut angående:
  1. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
  2. Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt den fastställda koncernbalansräkningen samt beslut om utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna.
  3. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
 9. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor.
 10. Val av:
  1. Styrelse och eventuella styrelsesuppleanter.
  2. Revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
 11. Stämmans avslutande.

Förslag om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt den fastställda koncernbalansräkningen samt vid beslut om utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna (ärende 8 b)

Styrelsen föreslår att av tillgängliga vinstmedel om 287 406 284 kr utdelas ett belopp om 7.5 kr per aktie, innebärande en utdelning om totalt 22 800 000 kr. Utbetalning av utdelningen föreslås ske vid fyra tidpunkter under året med fyra lika stora delbetalningar. Detta innebär att vid varje delbetalning ska 1.875 kr per aktie betalas, således totalt 5 700 000 kr. Avstämningsdagar för betalning av utdelningen föreslås bli den 30 mars 2020, 30 juni 2020, 30 september 2020 och 30 december 2020.
 

Val av ordförande vid stämman, fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter, arvode till styrelsen och revisorerna samt val av styrelseledamöter och revisorer (ärende 2, 9 och 10)

Christoffer Benninge vid Roschier Advokatbyrå föreslås väljas till ordförande vid årsstämman (ärende 2)

Antalet styrelseledamöter ska vara 4 (ärende 10).

Föreslås omval av Mikael Igelström, Tobias Emanuelsson, Torsten Engwall och Jens Mattsson till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Mikael Igelström föreslås väljas till styrelsens ordförande (ärende 10).

Föreslås att styrelsearvode ska utgå med totalt 300 000 kronor, varav 120 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 60 000 kr ska utgå till var och en av övriga ledamöter (ärende 9).

Omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte som bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma (ärende 10).

Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning (ärende 9).

Dokumentation

Fullmaktsformulär finns tillgängliga för bolagets aktieägare på bolagets adress, Tingsvalvet Fastighets AB (publ), C/O Arctic Securities, Regeringsgatan 38, 111 56, samt på bolagets webbplats www.tingsvalvet.se och skickas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämma samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För information om hur dina personuppgifter behandlas, se: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i februari 2020

Tingsvalvet Fastighets AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta

Joachim Carlsson, VD
Tingsvalvet Fastighets AB (publ)
+46 70 235 13 80
joachim.carlsson@arctic.com 

Tingsvalvet är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar de två centralt belägna kontors- och handelsfastigheterna Mercurius 14 och 16 i Karlstad. Hyresgäster i fastigheterna är bland andra SBAB, Nordea, O'Learys och H&M. För mer information om Tingsvalvet Fastighets AB (publ), vänligen se; www.tingsvalvet.se.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Tingsvalvet Fastighets AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg.