Nyheter

Kallelse till extra bolagsstämma i Tingsvalvet Fastighets AB (publ)

Aktieägarna i Tingsvalvet Fastighets AB (publ), org. nr 559177-5290, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 17 mars 2022 klockan 12:00 i Arctic Securities lokaler på Regeringsgatan 38, 111 56 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill deltaga i stämman ska:

 • Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 9 mars 2022;

och

 • dels senast den 11 mars 2022 anmäla sig hos bolaget för deltagande i stämman.

Anmäl ert deltagande skriftligt till Tingsvalvet Fastighets AB (publ), Joachim Carlsson C/O Arctic Securities, Extra Bolagsstämma, Regeringsgatan 38, 111 56, Stockholm eller genom e-post till joachim.carlsson@arctic.com . Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken per avstämningsdagen den 9 mars 2022. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som har verkställts senast den 11 mars 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud och biträden m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.tingsvalvet.se och kommer att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Aktieägare får medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägare gjort anmälan härom enligt vad som är föreskrivet i denna kallelse.


Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 1. Val av ordförande vid stämman.
 1. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 1. Godkännande av dagordning.
 1. Val av en eller flera justeringspersoner.
 1. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 1. Entledigande av:
 1. Mikael Igelström som styrelseledamot tillika styrelseordförande
 1. Peter Bredelius som styrelseledamot
 1. Tobias Emanuelsson som styrelseledamot
 1. Jens Mattsson som styrelseledamot
 1. Nyval av:
 1. Nils Sköld som styrelseledamot tillika styrelseordförande
 1. Nils Magnus Nilsson som styrelseledamot
 1. Henrik Morén som styrelseledamot
 1. Juhani Nyman som styrelseledamot
 1. Stämmans avslutande.

Val av ordförande vid stämman (ärende 2)

Styrelsen har lagt fram följande förslag till stämman.

 • Advokat Tilda Rosengren föreslås väljas till ordförande vid stämman (ärende 2)

Beslut om entledigande av styrelseledamöter och val av styrelseledamöter (ärende 7 och 8)

Lodet AB, Andreas Hofmann och JN Marketing AB, representerande 334 392 aktier i bolaget enligt uppgift från ovan nämnda aktieägare per dagen för begäran, motsvarande 10,99 procent av totalt antal aktier i bolaget, har med stöd av 7 kap 13 § andra stycket aktiebolagslagen begärt att extra bolagsstämma sammankallas för att behandla nedanstående frågor:

 • Entledigande av Mikael Igelström som styrelseledamot tillika styrelseordförande (ärende 7a).
 • Entledigande av Peter Bredelius som styrelseledamot (ärende 7b).
 • Entledigande av Tobias Emanuelsson som styrelseledamot (ärende 7c).
 • Entledigande av Jens Mattsson som styrelseledamot (ärende 7d).
 • Nyval av Nils Sköld som styrelseledamot tillika styrelseordförande (ärende 8a).
 • Nyval av Nils Magnus Nilsson som styrelseledamot (ärende 8b).
 • Nyval av Henrik Morén som styrelseledamot (ärende 8c).
 • Nyval av Juhani Nyman som styrelseledamot (ärende 8d).

Presentation av de av aktieägarna nominerade styrelseledamöterna

Nils Sköld (född 1964)

Utbildning: Jur.kand., Stockholms Universitet.

Övriga uppdrag: Advokat / Partner på Wistrand Advokatbyrå, Brofund Group AB, WISAB AB, Aros Bostad Förvaltning AB, Derbo Förvaltning AB, Terraferma AB, Workforce Bemanning Sverige AB, Jonte Sköld Produktion AB, Vitkremlan AB, NHP Trav AB, Advokat Nils Sköld AB, Jörgen Eklund Advokat AB, Pråmen II Holding AB, Ostrobotnia Holding AB, Advokat Håkan Lindgren AB. Tidigare suttit som styrelseordförande i MaxFastigheter.

Nils Magnus Nilsson (född 1948)

Född den 5 maj 1948 och bor i Forshaga. Verksam som ekonomisk rådgivare med inriktning på bland annat svensk och internationell beskattning, företagsöverlåtelser, finansieringsfrågor och liknande. Kontor i Karlstad och Stockholm. Under åren 1983 till 2003 anställd som skattekonsult med uppdrag i Karlstad och Stockholm. Delägare 1997 - 2003. Startade tillsammans med en delägare eget konsultbolag 2003, Ahlford Skatt AB, med samma inriktning d.v.s. rådgivning gentemot huvudsakligen ägarledda företag. Verksamheten såldes till Grant Thornton 2006. Anställd hos Grant Thornton under åren 2006 till 2008. Sedan 2008 verksam som delägare i Europeiska Skatt AB. Aktiv som styrelseledamot i ett flertal bolag inom olika branscher.

Henrik Morén (född 1963)

Henrik Morén kommer närmast från rollen som CFO på MaxFastigheter. Dessförinnan hade han rollen som Managing Director på Arctic Securities. Innan dess har han varit verksam på Pareto Securities, Crédit Agricole, Royal Bank of Scotland, Swedbank och Alfred Berg.  Henrik är född 1963 och utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm.

Juhani Nyman (född 1952)

Utbildning: kand. (BA) ekonomi, Uppsala Universitet.

Driver egen konsultverksamhet i JN Marketing AB och har tidigare varit styrelseordförande i Direct2internet.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 3 040 000 aktier, motsvarande 3 040 000 röster. Bolaget innehar inga egna

aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande i extra bolagsstämma samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för den extra bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

____________________

Stockholm i februari 2022
Tingsvalvet Fastighets AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta

Joachim Carlsson, VD

Tingsvalvet Fastighets AB (publ)

+46 70 235 13 80

joachim.carlsson@arctic.com 

Denna information är sådan som Tingsvalvet Fastighets AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbrukförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 februari 2022 kl. 08:30 CET.