Nyheter

Kallelse till extra bolagsstämma i Tingsvalvet Fastighets AB (publ)

Aktieägarna i Tingsvalvet Fastighets AB (publ), org.nr 559177-5290, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 2 mars 2023, klockan 10.00 på Advokatfirman Kane ABs lokaler på Nybrogatan 11, 1 tr, Stockholm.

Registrering och anmälan

Aktieägare som vill deltaga i stämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för Bolaget per onsdagen den 22 februari 2023; och
  • dels senast onsdagen den 1 mars 2023 anmäla sig hos Bolaget för deltagande i stämman.

 

Anmäl ert deltagande skriftligt till Hanna Larsson, genom e-post till hanna.larsson@advokatkane.se eller brev till Advokatfirman Kane AB, Att: Hanna Larsson, Nybrogatan 11, 114 39 Stockholm. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och antalet biträden. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i stämman, begära att tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken per avstämningsdagen den 22 februari 2023. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som har verkställts senast den 24 februari 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud och biträden m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.tingsvalvet.se och kommer att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Aktieägare får medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägare gjort anmälan härom enligt vad som är föreskrivet i denna kallelse.

Förslag till dagordning

  1. Val av ordförande vid stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Godkännande av dagordning.
  4. Val av en eller två justeringspersoner.
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Beslut om entledigande av befintlig revisor och utseende av ny revisor.
  7. Stämmans avslutande.

____________________

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Bolagets styrelse föreslår att Nils Sköld, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid den extra bolagsstämman.

Beslut om entledigande av befintlig revisor och utseende av ny revisor (punkt 6)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att entlediga bolagets befintliga revisor Baker Tilly Umeå AB, samt att entlediga bolagets befintliga huvudansvariga revisor Åsa Dahlgren. Skälen till revisorns och den huvudansvariga revisorns förtidiga entledigande är att revisorn och den huvudansvariga revisorn förklarat sig jävig i förhållande till bolaget, och således inte anser sig kunna fullgöra sitt uppdrag som revisor för bolaget.

 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att utse KPMG till ny revisor för bolaget, med Therese Malmgren som huvudansvarig revisor.

Antal aktier och röster

Det totala antalet registrerade aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 13 640 000 stycken, varav 760 000 aktier utgör preferensaktier (med en tiondels (1/10) röst vardera), 6 440 000 aktier utgör stamaktier serie A (med en (1) röst vardera) och 6 440 000 aktier utgör stamaktier serie B (med en tiondels (1/10) röst vardera). Det totala antalet röster i Bolaget uppgår således till 7 160 000 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Tillhandahållande av handlingar

Kallelsen, jämte övriga handlingar enligt aktiebolagslagen, finns tillgängliga senast tre (3) veckor före den extra bolagsstämman på bolagets hemsida, www.tingsvalvet.se, på bolagets kontor Tingsvalvet Fastighets AB (publ), Mått Johanssons Väg 50, 633 46 Eskilstuna, och skickas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Upplysningar på stämman

Aktieägare har rätt att, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid den extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för den extra bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För information om hur dina personuppgifter behandlas, se: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

 

Stockholm i februari 2023

Tingsvalvet Fastighets AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Håkan Karlsson, VD

Tingsvalvet Fastighets AB (publ)

+46 70 618 24 61

hakan.karlsson@tingsvalvet.se

För mer information om Tingsvalvet Fastighets AB (publ), vänligen se; www.tingsvalvet.se.

Tingsvalvet är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför allt i Mellansverige. Den 1 oktober 2022 uppgick fastighetsvärdet till ca 1,7 miljarder kronor. 

Filer för nedladdning