Nyheter

Kallelse till årsstämma i Tingsvalvet Fastighets AB (publ)

Aktieägarna i Tingsvalvet Fastighets AB (publ), org.nr 559177-5290, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 17 maj 2023, klockan 10.00 på Advokatfirman Kane AB:s lokaler på Nybrogatan 11, 1 tr, Stockholm.

Registrering och anmälan

Aktieägare som vill deltaga i stämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för Bolaget per tisdagen den 9 maj 2023; och
 • dels senast tisdagen den 16 maj 2023 anmäla sig hos Bolaget för deltagande i stämman.

 

Anmäl ert deltagande skriftligt till Emil Bengtsson, genom e-post till emil.bengtsson@advokatkane.se eller brev till Advokatfirman Kane AB, Att: Emil Bengtsson, Nybrogatan 11, 114 39 Stockholm. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och antalet biträden. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i stämman, begära att tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken per avstämningsdagen den 9 maj 2023. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som har verkställts senast den 11 maj 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud och biträden m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.tingsvalvet.se och kommer att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Aktieägare får medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägare gjort anmälan härom enligt vad som är föreskrivet i denna kallelse.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringspersoner.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
 7. Beslut om:
  a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  b. Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt, i förekommande, fall, de fastställda koncernbalansräkningen,
  c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer.
 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode.
 9. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter.
 10. Val av revisionsbolag eller revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
 11. Stämmans avslutande.

______________________

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Styrelse föreslår att Nils Sköld, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid årsstämman.

Beslut om utdelning (punkt 7b)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en utdelning om 24 kronor per preferensaktie, totalt 18 240 000 kronor. Ingen utdelning föreslås på stamaktier av serie A eller B. Utbetalning av utdelning till preferensaktier föreslås ske genom delbetalningar enligt följande:

 

i. Två (2) kronor per preferensaktie (totalt 1 520 000 kronor), med avstämningsdag för utdelning onsdagen den 31 maj 2023;
ii. Två (2) kronor per preferensaktie (totalt 1 520 000 kronor), med avstämningsdag för utdelning fredagen den 30 juni 2023;
iii. Två (2) kronor per preferensaktie (totalt 1 520 000 kronor), med avstämningsdag för utdelning måndagen den 31 juli 2023;
iv. Två (2) kronor per preferensaktie (totalt 1 520 000 kronor), med avstämningsdag för utdelning torsdagen den 31 augusti 2023;
v. Två (2) kronor per preferensaktie (totalt 1 520 000 kronor), med avstämningsdag för utdelning fredagen den 29 september 2023;
vi. Två (2) kronor per preferensaktie (totalt 1 520 000 kronor), med avstämningsdag för utdelning tisdagen den 31 oktober 2023;
vii. Två (2) kronor per preferensaktie (totalt 1 520 000 kronor), med avstämningsdag för utdelning torsdagen den 30 november 2023;
viii. Två (2) kronor per preferensaktie (totalt 1 520 000 kronor), med avstämningsdag för utdelning fredagen den 29 december 2023;
ix. Två (2) kronor per preferensaktie (totalt 1 520 000 kronor), med avstämningsdag för utdelning onsdagen den 31 januari 2024;
x. Två (2) kronor per preferensaktie (totalt 1 520 000 kronor), med avstämningsdag för utdelning torsdagen den 29 februari 2024;
xi. Två (2) kronor per preferensaktie (totalt 1 520 000 kronor), med avstämningsdag för utdelning torsdagen den 28 mars 2024; och
xii. Två (2) kronor per preferensaktie (totalt 1 520 000 kronor), med avstämningsdag för utdelning tisdag den 30 april 2024.

Enligt bokslutskommuniké för 2022 som bolaget offentliggjorde den 24 februari 2023 angavs att avstämningsdagen för den utdelning som avses i punkten (xi) ovan ska vara den 29 mars 2024. Då den 29 mars 2024 inte är den sista bankdagen i den relevant månaden föreslår styrelsen, med avvikelse från vad som anges i bokslutskommunikén, att avstämningsdagen för den utdelning som avses i punkt (xi) istället ska vara den 28 mars 2024.

Styrelsens förslag grundar sig på § 4 i Bolagets bolagsordning varigenom preferensaktierna, om bolagsstämman beslutar om vinstutdelning, ska medföra företrädesrätt framför stamaktierna till en årlig utdelning med ett belopp om tjugofyra (24) kronor per preferensaktie ("Preferensutdelning"). Enligt Bolagets bolagsordning ska utbetalning av Preferensutdelning göras i antingen en (1) betalning eller i tolv (12) lika stora delbetalningar, och för tolv (12) delbetalningar ska avstämningsdagen vara den sista bankdagen i varje kalendermånad. Enligt Bolagets bolagsordning har styrelsen rätt att vid behov anpassa antalet utdelningar och datum för avstämningsdagar utifrån Bolagets årsstämma.

Eftersom nästa årsstämma för Bolaget preliminärt beräknas hållas under maj månad år 2024 har styrelsen beslutat att föreslå att den sista avstämningsdagen för den Preferensaktieutdelning, som styrelsen föreslagit att bolagsstämman beslutar om enligt denna kallelse, ska infalla den 30 april 2024.

Fastställande av arvode åt styrelse och revisor (punkt 8)

Styrelsen föreslår att styrelsearvode ska utgå med totalt 500 000 kronor, varav 200 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 150 000 kronor ska utgå till var och en av övriga styrelseledamöter (inget arvode ska utgå till ledamot som är anställd i bolaget).

Styrelsen föreslår att arvode till bolagets revisorsbolag och revisor utgår enligt godkänd räkning.

Val av styrelse (punkt 9)

Styrelsen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara fyra.

Styrelsen föreslår att Nils Magnus Nilsson, Per Berggren, Håkan Karlsson och Sven Engwall omväljs såsom styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Styrelsen föreslår att Sven Engwall väljs till styrelsens ordförande.

Val av revisor (punkt 10)

Styrelsen föreslår att KPMG omväljs till revisionsbolag för bolaget, med Therese Malmgren som huvudansvarig revisor.

 

______________________

Antal aktier och röster

Det totala antalet registrerade aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 13 640 000 stycken, varav 760 000 aktier utgör preferensaktier (med en tiondels (1/10) röst vardera), 6 440 000 aktier utgör stamaktier serie A (med en (1) röst vardera) och 6 440 000 aktier utgör stamaktier serie B (med en tiondels (1/10) röst vardera). Det totala antalet röster i Bolaget uppgår således till 7 160 000 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Tillhandahållande av handlingar

Kallelsen, fullmaktsformulär, jämte övriga handlingar enligt aktiebolagslagen, finns tillgängliga senast tre (3) veckor före den årsstämman på bolagets hemsida, www.tingsvalvet.se, på bolagets kontor Tingsvalvet Fastighets AB (publ), Mått Johanssons Väg 50, 633 46 Eskilstuna, och skickas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Upplysningar på stämman

Aktieägare har rätt att, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För information om hur dina personuppgifter behandlas, se: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

______________________

Stockholm i april 2023

Tingsvalvet Fastighets AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Håkan Karlsson, VD

Tingsvalvet Fastighets AB (publ)

+46 70 618 24 61

hakan.karlsson@tingsvalvet.se

 

För mer information om Tingsvalvet Fastighets AB (publ), vänligen se; www.tingsvalvet.se.

Tingsvalvet är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför allt i Mellansverige. Den 1 januari 2023 uppgick fastighetsvärdet till ca 1,6 miljarder kronor.