Nyheter

Halvårsrapport Q2 Tingsvalvet Fastighets AB (publ)

VD-kommentar till perioden

Bolagets finansiella ställning och verksamhet har under kvartalet fortlöpt enligt plan och är enligt styrelsens bedömning fortsatt stabil, givet den osäkerhet som råder på grund av Coronapandemin. Tingsvalvet har en stark balansräkning och Bolaget står väl rustat för att möta de utmaningar, men också de möjligheter som det rådande affärsläget innebär.

Arbetet med SBAB-projektet går enligt plan och slutbesiktning av projektet har skett under det andra kvartalet 2021. Tillträde av de nya utökade lokalerna har skett under sommaren 2021.

Bolaget har under perioden tecknat två nya hyresavtal, en förrådslokal samt en kontorslokal. Förrådslokalen uppgår till 293 kvm, har en årlig hyresintäkt om ca 264 tkr och med en avtalslängd till och med 2033. Kontorslokalen uppgår till 110 kvm, har en årlig hyresintäkt om ca 204 tkr och med en avtalslängd till och med 2024.

Vi känner oss mycket nöjda med att under perioden tecknat ytterligare två nya hyresavtal som på lång sikt skapar starka och långsiktiga kassaflöden. Under det första kvartalet 2021 tecknade bolaget två nya hyresavtal med de befintliga hyresgästerna. Tack vare att Bolaget på kort sikt investerar i lokalerna, så är bedömningen från styrelsen och ledningen att investeringarna på lång sikt är det bästa för Bolagets hyresgäster och aktieägare.

Bolaget har under perioden lämnat en rabatt om ca 300 tkr till en hyresgäst som påverkats negativt av Coronapandemin.

Finansiell översikt och nyckeltal i urval (tkr) Apr- juni 2021 Apr - juni 2020 Jan - juni 2021 Jan - juni 2020
Intäkter 11 794 12 610 23 580 25 012
Driftnetto 8 586 9 291 16 942 18 353
Förvaltningsresultat 4 574 5 422 9 254 11 609
Periodens resultat 3 920 2 979 7 118 8 293
Resultat per aktie, kr 1,29 0,98 2,34 2,73
Marknadsvärde förvaltningsfastigheter 719 774 705 157 719 774 705 157
Likvida medel 30 664 74 228 30 664 74 228
Eget kapital 305 060 334 736 305 060 334 736
Soliditet, % 38,7 42,1 38,7 42,1
Långsiktigt substansvärde per aktie, kr 102,8 113,7 102,8 113,7

För ytterligare information, vänligen kontakta
Joachim Carlsson, VD
Tingsvalvet Fastighets AB (publ)
+46 70 235 13 80
joachim.carlsson@arctic.com 

För mer information om Tingsvalvet Fastighets AB (publ), vänligen se; www.tingsvalvet.se.

Tingsvalvet är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar de två centralt belägna kontors- och handelsfastigheterna Mercurius 14 och 16 i Karlstad. Hyresgäster i fastigheterna är bland andra SBAB, Nordea, O'Learys och H&M.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Tingsvalvet Fastighets AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg.

2022-05-23
Regulatorisk

Måndagen den 23 maj 2022 höll Tingsvalvet Fastighets AB (publ) årsstämma och stämman beslutande bland annat följande.

2022-04-25
Regulatorisk

Aktieägarna i Tingsvalvet Fastighets AB (publ), org. nr 559177-5290 ("Tingsvalvet" eller "Bolaget"), kallas härmed till årsstämma måndagen den 23 maj 2022 klockan 12:00 i Arctic Securities lokaler på Regeringsgatan 38, 111 56 i Stockholm.

2022-04-20
Regulatorisk

Styrelsen i Tingsvalvet Fastighets AB (publ) ("Tingsvalvet" eller "Bolaget") har idag beslutat att föreslå en ny strategi, inom befintlig verksamhetsinriktning, med fokus på förvärv, utveckling och förvaltning av kommersiella fastigheter med starka kassaflöden som är geografiskt koncentrerade till Mellansverige med fokus på regionstäder. Som ett led inom denna nya strategi lägger styrelsen idag fram ett förslag till årsstämman att fatta beslut om förvärv av RetailFast Holding AB och, indirekt, dess 13 dotterbolag som äger 14 fastigheter ("RetailFast") genom apportemission ("Apportemissionen"). RetailFast har ett totalt fastighetsvärde om cirka 682 MSEK. För att kunna fortsätta växa i enlighet med den nya strategin föreslås vidare att bolagsstämman fattar beslut om en företrädesemission (unitemission) i Tingsvalvet bestående av preferensaktier och vederlagsfria teckningsoptioner om totalt 228 MSEK ("Unitemissionen"), vilken omfattas av tecknings- och garantiåtaganden avseende hela Unitemissionen. Förvärvet av RetailFast och Unitemissionen är villkorade av att årsstämman som avses hållas den 23 maj 2022 beslutar i enlighet med styrelsens förslag om Apportemission och Unitemission för vilken en kallelse offentliggörs genom separat pressmeddelande. Styrelsen har även beslutat att rekrytera en ny ledning med lång erfarenhet från fastighetsbranschen och som senast kommer från det tidigare noterade fastighetsbolaget MaxFastigheter i Sverige AB (publ) och är även huvudägare till RetailFast. Bolagets styrelse har slutligen även beslutat att undersöka möjligheterna att byta marknadsplats till Nasdaq First North Growth Market under andra halvåret 2022.

<<
1
2
3
4
5
...
7
>>