Nyheter

Halvårsrapport Q2 Tingsvalvet Fastighets AB (publ)

VD-kommentar till perioden

Resultatet i koncernen och verksamheten har utvecklats enligt plan och bedrivs i beslutad inriktning. Utvecklingsarbetet kring SBABs nya lokaler fortgår enligt plan och under kvartalet har 15 682 tkr investerats i SBAB-projektet. Tingsvalvet Fastighets AB (publ) står på stabil grund och har fortsatt goda framtidsutsikter. Bolaget har en hyresgaranti som löper till sista december 2021, fastigheter i bra lägen i centrala Karlstad samt en fördelaktig mix av hyresgäster inom flera branscher.

Intäkter för perioden uppgick till 12 610 tkr

Driftnetto för perioden uppgick till 9 291 tkr

Marknadsvärde på förvaltningsfastigheten uppgick per 2020-06-30 till 705 157 tkr.

Förvaltningsresultatet för perioden uppgick till 5 422 tkr

Periodens resultat 2 979 tkr

Resultat per aktie 0,98 kr

Koncernen hade per 2020-06-30 likvida medel om 74 228 tkr

Koncernens eget kapital per 2020-06-30 om 334 736 tkr ger en soliditet på 42.1 %.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Joachim Carlsson, VD
Tingsvalvet Fastighets AB (publ)
+46 70 235 13 80
joachim.carlsson@arctic.com

För mer information om Tingsvalvet Fastighets AB (publ), vänligen se; www.tingsvalvet.se.

Tingsvalvet är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar de två centralt belägna kontors- och handelsfastigheterna Mercurius 14 och 16 i Karlstad. Hyresgäster i fastigheterna är bland andra SBAB, Nordea, O'Learys och H&M.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Tingsvalvet Fastighets AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg.