Nyheter

Delårsrapport Q3 Tingsvalvet Fastighets AB (publ)

VD-kommentar till perioden

Bolagets finansiella ställning och verksamhet har under kvartalet fortlöpt enligt plan och är enligt styrelsens bedömning fortsatt stabil, givet den osäkerhet som råder på grund av coronapandemin. Tingsvalvet har en stark balansräkning och Bolaget står väl rustat för att möta de utmaningar, men också de möjligheter som det rådande affärsläget innebär.

I och med att coronarestriktionerna minskat har vi sett att fler personer återvänt till sina kontor samt att handeln i Bolagets butiker ökat vilket är mycket glädjande.

Projektet med att renovera Nordeas lokaler har under perioden blivit färdigställt och de har kunnat flytta in i sina lokaler. Vi är glada att både Nordea och SBAB sitter i båda nya, moderna och ombyggda lokaler på nytecknade hyresavtal.

Bolaget har under tredje kvartalet inte lämnat några rabatter.

Finansiell översikt och nyckeltal i urval (tkr) Jul - sept 2021 Jul - sept 2020 Jan - sept 2021 Jan - sept 2020
Intäkter 11 800 11 789 35 380 36 802
Driftnetto 8 906 8 624 25 848 26 978
Förvaltningsresultat 5 225 5 010 14 479 16 620
Periodens resultat 4 352 5 024 11 470 13 317
Resultat per aktie, kr 1,43 1,65 3,77 4,38
Marknadsvärde förvaltningsfastigheter 733 911 720 754 733 911 720 754
Likvida medel 29 827 59 673 29 827 59 673
Eget kapital 309 412 339 759 309 412 339 759
Soliditet, % 39,7 42,8 39,7 42,8
Långsiktigt substansvärde per aktie, kr 104,5 115,3 104,5 115,3

18 november 2021 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Joachim Carlsson, VD
Tingsvalvet Fastighets AB (publ)
+46 70 235 13 80
[email protected]

För mer information om Tingsvalvet Fastighets AB (publ), vänligen se; www.tingsvalvet.se.

Tingsvalvet är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar de två centralt belägna kontors- och handelsfastigheterna Mercurius 14 och 16 i Karlstad. Hyresgäster i fastigheterna är bland andra SBAB, Nordea, O'Learys och H&M.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Tingsvalvet Fastighets AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg.

2021-11-18
Regulatorisk

VD-kommentar till perioden

2021-08-25
Regulatorisk

VD-kommentar till perioden

2021-03-18
Regulatorisk

Aktieägarna i Tingsvalvet Fastighets AB (publ) Org. nr 559177-5290, med säte i Stockholm kallas härmed till ordinarie årsstämma den 15 april 2021

2021-03-12
Regulatorisk

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) Årsredovisning för 2020 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.tingsvalvet.se. Årsredovisningen finns även bifogad till detta meddelande.

2021-01-13
Regulatorisk

Det är med stor sorg vi meddelar att Tingsvalvets styrelseledamot Torsten Engwall har gått bort. Torsten har varit styrelseledamot i Tingsvalvet Fastighets AB (publ) och dess dotterföretag sedan bolaget grundades 2018. Torsten har varit en mycket uppskattad styrelseledamot och styrelsen och ledningen vill tacka för hans engagemang under denna tid. Våra tankar går till hans anhöriga.

2020-08-20
Regulatorisk

VD-kommentar till perioden

Resultatet i koncernen och verksamheten har utvecklats enligt plan och bedrivs i beslutad inriktning. Utvecklingsarbetet kring SBABs nya lokaler fortgår enligt plan och under kvartalet har 15 682 tkr investerats i SBAB-projektet. Tingsvalvet Fastighets AB (publ) står på stabil grund och har fortsatt goda framtidsutsikter. Bolaget har en hyresgaranti som löper till sista december 2021, fastigheter i bra lägen i centrala Karlstad samt en fördelaktig mix av hyresgäster inom flera branscher.

2020-05-20
Regulatorisk

VD-kommentar till perioden
Resultatet i koncernen och verksamheten har utvecklats enligt plan och bedrivs i beslutad inriktning. Utvecklingsarbetet kring SBABs nya lokaler fortgår enligt plan. Tingsvalvet Fastighets AB (publ) ("Tingsvalvet") står på stabil grund och har trots den pågående Coronapandemin fortsatt goda framtidsutsikter även på lång sikt. Bolaget har en hyresgaranti som löper till sista december 2021, fastigheter i bra lägen i centrala Karlstad och hyresgäster inom flera olika branscher.

1
2
3