Nyheter

Delårsrapport Q3 Tingsvalvet Fastighets AB (publ)

VD-kommentar till perioden
Vi är mycket glada över att ha förvärvat två moderna cityfastigheter uthyrda på långa hyresavtal till starka hyresgäster i Karlstads bästa mikroläge. Bolaget tillträdde fastigheterna per 31 maj 2019. Resultatet i koncernen och verksamheten har utvecklats enligt plan och bedrivs i beslutad inriktning. I samband med noteringen har bolaget under maj månad haft engångskostnader för vissa administrativa tjänster samt emissionskostnader.

Hyresintäkter för perioden uppgick till 11,016 tkr

Driftnetto för perioden uppgick till 9,098 tkr

Marknadsvärde på förvaltningsfastigheten uppgick per 2019-09-30 till 638,634 tkr.

Förvaltningsresultatet för perioden uppgick till 5,983 tkr

Periodens resultat 6,659 tkr

Resultat per aktie 2.19 kr

Koncernen hade per 2019-09-30 likvida medel om 85,879 tkr

Koncernens eget kapital per 2019-09-30 om 312,162 tkr ger en soliditet på 42.4 %

För ytterligare information, vänligen kontakta
Joachim Carlsson, VD
Tingsvalvet Fastighets AB (publ)
+46 70 235 13 80
joachim.carlsson@arctic.com 

För mer information om Tingsvalvet Fastighets AB (publ), vänligen se; www.tingsvalvet.se
Tingsvalvet är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar de två centralt belägna kontors- och handelsfastigheterna Mercurius 14 och 16 i Karlstad. Hyresgäster i fastigheterna är bland andra SBAB, Nordea, O'Learys och H&M.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Tingsvalvet Fastighets AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg.

Filer för nedladdning