Nyheter

Delårsrapport Q1 Tingsvalvet Fastighets AB (publ)

VD-kommentar till perioden

Bolagets finansiella ställning och verksamhet har under kvartalet fortlöpt enligt plan och är enligt styrelsens bedömning fortsatt stabil. Tingsvalvet har en stark balansräkning och Bolaget har stått väl rustat under pandemin och har kunnat möta de utmaningar som pandemin har inneburit.

Vi är glada att både Nordea och SBAB sitter i nya, moderna och ombyggda lokaler på nytecknade hyresavtal. Fastighetsmarknaden på kontorsfastigheter i bra lägen har under året ökat, med lägre avkastningskrav och därigenom högre värden som konsekvens. Bolaget har under kvartalet haft något högre driftkostnader pga ökade elkostnader. Bolaget jobbar aktivt för att hyra ut en lokal om 1 285 kvm, vilket vi bedömer oss ha goda förutsättningar för. Denna lokal har nyttjats som tillfällig lokal av Nordea under ombyggnationsperioden. I övrigt har Bolaget endast ett par mindre ekonomiska vakanser där Bolaget kommer långsiktigt arbeta med att finna hyresgäster.

Väsentliga händelser under och efter kvartalet

Vid extra bolagsstämma den 17 mars 2022 beslutade stämman att rösta för att entlediga Mikael Igelström som styrelseledamot tillika styrelseordförande samt ledamöterna Peter Bredelius, Tobias Emanuelsson och Jens Mattsson. Stämman beslutade om nyval av Nils Sköld som styrelseledamot tillika styrelseordförande samt Nils Magnus Nilsson, Henrik Morén och Juhani Nyman som styrelseledamöter. Koncernen har från 20 april 2022 tillsatt ny ledning i form av Håkan Karlsson och Magnus Fält.

Styrelsen för Tingsvalvet har beslutat att agera inom ramen för en ny strategi, inom befintlig verksamhetsinriktning, med fokus på förvärv, utveckling och förvaltning av kommersiella fastigheter med starka kassaflöden geografiskt placerade i Mellansverige med fokus på regionstäder.

Bolagets styrelse har föreslagit att årsstämman den 23 maj 2022 beslutar om en Unitemission bestående av högst 760 000 preferensaktier och högst 760 000 teckningsoptioner av serie TO1, med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Styrelsen har vidare föreslagit stämman förvärv av RetailFast genom apportemission. Vederlag av samtliga aktier i RetailFast uppgår till 340 Mkr och föreslås erläggas via en riktad nyemission om högst 3 400 000 stamaktier i Tingsvalvet. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från samtliga aktieägare i RetailFast enligt vilka dessa åtar sig att tillskjuta sina samtliga aktier i RetailFast som vederlag för de nyemitterade stamaktierna i Tingsvalvet

FINANSIELL ÖVERSIKT OCH NYCKELTAL I URVAL KONCERNEN, belopp i tusentals kronor, om inget annat anges      Jan - mars 2022 Jan - Mars 2021
Intäkter        11 514 11 785
Driftnetto        7 517 8 356
Förvaltningsresultat        3 575 4 680
Periodens resultat       362 3 198
Marknadsvärde fastigheterna        732 121 702 000
Antal utestående aktier, st        3 040 000 3 040 000
Resultat per aktie, kr        0,12 1,05
Avkastning på eget kapital, %        -0,68 -4,08
Belåningsgrad, %        60,2 59,8
Räntetäckningsgrad, %        215,0 259,1
Soliditet, %        38,7 41,0
Skuldsättningskvot, ggr        2,15 2,59
Långsiktigt substansvärde per aktie, kr       99,7 98,5

 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Håkan Karlsson, VD
+46 70 618 24 61
hakan.karlsson@retailfast.se 
Tingsvalvet Fastighets AB (publ)

För mer information om Tingsvalvet Fastighets AB (publ), vänligen se; www.tingsvalvet.se.

Tingsvalvet är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar de två centralt belägna kontors- och handelsfastigheterna Mercurius 14 och 16 i Karlstad. Hyresgäster i fastigheterna är bland andra SBAB, Nordea, O'Learys och H&M.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Tingsvalvet Fastighets AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg.