Nyheter

Delårsrapport Q1 Tingsvalvet Fastighets AB (publ)

VD-kommentar till perioden

Bolagets finansiella ställning och verksamhet har under kvartalet fortlöpt enligt plan och är enligt styrelsens bedömning fortsatt stabil, givet den osäkerhet som råder på grund av Covid-19. Tingsvalvet har en stark balansräkning och Bolaget står väl rustat för att möta de utmaningar, men också de möjligheter som det rådande affärsläget innebär. Inga anstånd eller rabatter har lämnats under kvartalet fram till dagens datum.

Arbetet med SBAB-projektet går enligt plan och slutbesiktning av projektet sker under Q2 2021. Inflytt i de nya utökade lokalerna har satts till sensommaren 2021.

Vi känner oss mycket nöjda med att under perioden tecknat nya hyresavtal med Nordea samt H&M, som på lång sikt skapar starka och långsiktiga kassaflöden. Tack vare att Bolaget på kort sikt investerar i lokalerna, så är bedömningen från styrelsen och företagsledningen att investeringarna på lång sikt är det bästa för bolagets hyresgäster och aktieägare. Vi har även kunnat hjälpa och anpassa SBAB-projektet, vilket visar på att vi har en god relation med våra hyresgäster. Tack vare goda relationer med vår långivare har vi på ett effektivt sätt kunnat finansiera stora delar av investeringarna med ett utökat lån om 21 000 tkr till samma goda villkor som befintligt lån.

Finansiell översikt och nyckeltal i urval

(motsvarande period för föregående år inom parentes)

Intäkter för perioden uppgick till 11 786 tkr (12 403 tkr)

Driftnetto för perioden uppgick till 8 356 tkr (9 063 tkr)

Förvaltningsresultatet för perioden uppgick till 4 680 tkr (6 189 tkr)

Periodens resultat 3 198 tkr (5 315 tkr)

Resultat per aktie 1,05 kr (1,75 kr)

Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgick per 2021-03-31 till 702 000 tkr (689 475 tkr)

Koncernen hade per 2021-03-31 likvida medel om 30 269 tkr (84 074 tkr)

Koncernens eget kapital per 2021-03-31 om 316 340 tkr (331 757 tkr) ger en soliditet på 41,0% (42,3%)

För ytterligare information, vänligen kontakta

Joachim Carlsson, VD
Tingsvalvet Fastighets AB (publ)
+46 70 235 13 80
joachim.carlsson@arctic.com

För mer information om Tingsvalvet Fastighets AB (publ), vänligen se; www.tingsvalvet.se.

Tingsvalvet är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar de två centralt belägna kontors- och handelsfastigheterna Mercurius 14 och 16 i Karlstad. Hyresgäster i fastigheterna är bland andra SBAB, Nordea, O'Learys och H&M.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Tingsvalvet Fastighets AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg.

2022-05-23
Regulatorisk

Måndagen den 23 maj 2022 höll Tingsvalvet Fastighets AB (publ) årsstämma och stämman beslutande bland annat följande.

2022-04-25
Regulatorisk

Aktieägarna i Tingsvalvet Fastighets AB (publ), org. nr 559177-5290 ("Tingsvalvet" eller "Bolaget"), kallas härmed till årsstämma måndagen den 23 maj 2022 klockan 12:00 i Arctic Securities lokaler på Regeringsgatan 38, 111 56 i Stockholm.

2022-04-20
Regulatorisk

Styrelsen i Tingsvalvet Fastighets AB (publ) ("Tingsvalvet" eller "Bolaget") har idag beslutat att föreslå en ny strategi, inom befintlig verksamhetsinriktning, med fokus på förvärv, utveckling och förvaltning av kommersiella fastigheter med starka kassaflöden som är geografiskt koncentrerade till Mellansverige med fokus på regionstäder. Som ett led inom denna nya strategi lägger styrelsen idag fram ett förslag till årsstämman att fatta beslut om förvärv av RetailFast Holding AB och, indirekt, dess 13 dotterbolag som äger 14 fastigheter ("RetailFast") genom apportemission ("Apportemissionen"). RetailFast har ett totalt fastighetsvärde om cirka 682 MSEK. För att kunna fortsätta växa i enlighet med den nya strategin föreslås vidare att bolagsstämman fattar beslut om en företrädesemission (unitemission) i Tingsvalvet bestående av preferensaktier och vederlagsfria teckningsoptioner om totalt 228 MSEK ("Unitemissionen"), vilken omfattas av tecknings- och garantiåtaganden avseende hela Unitemissionen. Förvärvet av RetailFast och Unitemissionen är villkorade av att årsstämman som avses hållas den 23 maj 2022 beslutar i enlighet med styrelsens förslag om Apportemission och Unitemission för vilken en kallelse offentliggörs genom separat pressmeddelande. Styrelsen har även beslutat att rekrytera en ny ledning med lång erfarenhet från fastighetsbranschen och som senast kommer från det tidigare noterade fastighetsbolaget MaxFastigheter i Sverige AB (publ) och är även huvudägare till RetailFast. Bolagets styrelse har slutligen även beslutat att undersöka möjligheterna att byta marknadsplats till Nasdaq First North Growth Market under andra halvåret 2022.

<<
1
2
3
4
5
...
7
>>