Nyheter

Bokslutskommuniké 2021 Tingsvalvet Fastighets AB (publ)

VD-kommentar till perioden

Bolagets finansiella ställning och verksamhet har under kvartalet fortlöpt enligt plan och är enligt styrelsens bedömning fortsatt stabil. Tingsvalvet har en stark balansräkning och Bolaget har stått väl rustat under pandemin och har kunnat möta de utmaningar som pandemin har inneburit.

I och med att coronarestriktionerna i stort sett tagits bort har vi sett att fler personer återvänt till sina kontor samt att handeln i Bolagets butiker ökat vilket är mycket glädjande.

Vi är glada att både Nordea och SBAB sitter i båda nya, moderna och ombyggda lokaler på nytecknade hyresavtal. Fastighetsmarknaden på kontorsfastigheter i bra lägen har under året ökat, med lägre avkastningskrav och därigenom högre värden som konsekvens. Bolaget har under kvartalet externvärderat sina två fastigheter. Värdet på fastigheterna har minskat totalt sett, värdeförändringen består av flera olika komponenter som påverkar värdena positivt och negativt. Den negativa värdeförändringen beror främst på bolagets lokaler som utgör handel där bedömningen av framtida marknadshyror minskat. Bolaget har en positiv värdeförändring till följd av ökad hyresnivå från indexreglering för lokalerna som är uthyrda som kontorslokaler där bolaget har långa kontrakt vilket inneburit en viss sänkning på avkastningskraven.

Bolaget har under fjärde kvartalet inte lämnat några rabatter. 

FINANSIELL ÖVERSIKT OCH NYCKELTAL I URVAL KONCERNENbelopp i tusentals kronor, om inget annat anges Okt - dec 2021 Okt - dec 2020 Jan - dec 2021 Jan  - dec 2020    
   
Intäkter   12 054 10 004 47 434 46 807    
Driftnetto   8 354 6 559 34 202 33 538    
Förvaltningsresultat   4 395 2 868 18 874 19 489    
Periodens resultat   -13 540 -26 618 -2 070 -13 300    
Marknadsvärde fastigheterna   722 000 702 000 722 000 702 000    
Antal utestående aktier, st   3 040 000 3 040 000 3 040 000 3 040 000    
Resultat per aktie, kr   -4,45 -8,76 -0,68 -4,37    
Avkastning på eget kapital, %   -4,47 -8,15 -0,68 -4,08    
Belåningsgrad, %   61,1 59,8 61,1 59,8    
Räntetäckningsgrad, %   238,9 202,2 252,3 259,1    
Soliditet, %   38,8 41,0 38,8 41,0    
Skuldsättningskvot, ggr   2,39 1,95 2,52 2,59    
Långsiktigt substansvärde per aktie, kr 98,5 103,4 98,5 103,4    

 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Joachim Carlsson, VD
Tingsvalvet Fastighets AB (publ)
+46 70 235 13 80
joachim.carlsson@arctic.com 

För mer information om Tingsvalvet Fastighets AB (publ), vänligen se; www.tingsvalvet.se

Tingsvalvet är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar de två centralt belägna kontors- och handelsfastigheterna Mercurius 14 och 16 i Karlstad. Hyresgäster i fastigheterna är bland andra SBAB, Nordea, O'Learys och H&M.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Tingsvalvet Fastighets AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg.

2022-06-28
Regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION I VILKEN OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERINGSÅTGÄRDER ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET

2022-06-03
Regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION I VILKEN OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERINGSÅTGÄRDER ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET

2022-05-23
Regulatorisk

Måndagen den 23 maj 2022 höll Tingsvalvet Fastighets AB (publ) årsstämma och stämman beslutande bland annat följande.

2022-04-25
Regulatorisk

Aktieägarna i Tingsvalvet Fastighets AB (publ), org. nr 559177-5290 ("Tingsvalvet" eller "Bolaget"), kallas härmed till årsstämma måndagen den 23 maj 2022 klockan 12:00 i Arctic Securities lokaler på Regeringsgatan 38, 111 56 i Stockholm.

2022-04-20
Regulatorisk

Styrelsen i Tingsvalvet Fastighets AB (publ) ("Tingsvalvet" eller "Bolaget") har idag beslutat att föreslå en ny strategi, inom befintlig verksamhetsinriktning, med fokus på förvärv, utveckling och förvaltning av kommersiella fastigheter med starka kassaflöden som är geografiskt koncentrerade till Mellansverige med fokus på regionstäder. Som ett led inom denna nya strategi lägger styrelsen idag fram ett förslag till årsstämman att fatta beslut om förvärv av RetailFast Holding AB och, indirekt, dess 13 dotterbolag som äger 14 fastigheter ("RetailFast") genom apportemission ("Apportemissionen"). RetailFast har ett totalt fastighetsvärde om cirka 682 MSEK. För att kunna fortsätta växa i enlighet med den nya strategin föreslås vidare att bolagsstämman fattar beslut om en företrädesemission (unitemission) i Tingsvalvet bestående av preferensaktier och vederlagsfria teckningsoptioner om totalt 228 MSEK ("Unitemissionen"), vilken omfattas av tecknings- och garantiåtaganden avseende hela Unitemissionen. Förvärvet av RetailFast och Unitemissionen är villkorade av att årsstämman som avses hållas den 23 maj 2022 beslutar i enlighet med styrelsens förslag om Apportemission och Unitemission för vilken en kallelse offentliggörs genom separat pressmeddelande. Styrelsen har även beslutat att rekrytera en ny ledning med lång erfarenhet från fastighetsbranschen och som senast kommer från det tidigare noterade fastighetsbolaget MaxFastigheter i Sverige AB (publ) och är även huvudägare till RetailFast. Bolagets styrelse har slutligen även beslutat att undersöka möjligheterna att byta marknadsplats till Nasdaq First North Growth Market under andra halvåret 2022.

<<
1
2
3
4
...
7
>>