Nyheter

Bokslutskommuniké 2019 Tingsvalvet Fastighets AB (publ)

VD-kommentar till perioden

Vi är mycket glada över att ha förvärvat två moderna cityfastigheter uthyrda på långa hyresavtal till starka hyresgäster i Karlstads bästa mikroläge. Bolaget tillträdde fastigheterna per 31 maj 2019. Resultatet i koncernen och verksamheten har utvecklats enligt plan och bedrivs i beslutad inriktning. I samband med noteringen har bolaget under maj månad haft engångskostnader för vissa administrativa tjänster samt emissionskostnader. Arbetet kring SBABs nya lokaler fortgår enligt plan. 

Perioden 2018-10-31 -- 2019-12-31

  • Hyresintäkter för perioden uppgick till 27,268 tkr
  • Driftnetto för perioden uppgick till 20,821 tkr
  • Förvaltningsresultatet för perioden uppgick till 10,930 tkr
  • Periodens resultat 49,976 tkr
  • Resultat per aktie 19.42 kr 

Fjärde kvartalet 2019-10-01 - 2019-12-31

  • Hyresintäkter för perioden uppgick till 11,415 tkr
  • Driftnetto för perioden uppgick till 7,893 tkr
  • Förvaltningsresultatet för perioden uppgick till 3,552 tkr
  • Periodens resultat 26,438 tkr
  • Resultat per aktie 9.03 kr  

Marknadsvärde på förvaltningsfastigheter uppgick per 2019-12-31 till 677,976 tkr.

Koncernen hade per 2019-12-31 likvida medel om 93,649 tkr

Koncernens eget kapital per 2019-12-31 om 338,601 tkr med en soliditet på 43,2 %.

20 februari 2020

För ytterligare information, vänligen kontakta
Joachim Carlsson, VD
Tingsvalvet Fastighets AB (publ)
+46 70 235 13 80
joachim.carlsson@arctic.com

För mer information om Tingsvalvet Fastighets AB (publ), vänligen se; www.tingsvalvet.se.

Tingsvalvet är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar de två centralt belägna kontors- och handelsfastigheterna Mercurius 14 och 16 i Karlstad. Hyresgäster i fastigheterna är bland andra SBAB, Nordea, O'Learys och H&M.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Tingsvalvet Fastighets AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg.