Emission juni 2022

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) ("Tingsvalvet" eller "Bolaget") har slutfört en företrädesemission av units bestående av preferensaktier och teckningsoptioner ("Unitemissionen") som beslutades av årsstämman den 23 maj 2022. Genom Unitemissionen, vars teckningsperiod löpte ut den 21 juni 2022, tillförs Bolaget 228 MSEK före avdrag för emissionsrelaterade kostnader. Utfallet av Unitemissionen visar att 442 539 units, motsvarande cirka 58,2 procent av Unitemissionen, tecknades med stöd av företrädesrätt (inkl. teckningsåtaganden). Därutöver har anmälningar mottagits för teckning utan företrädesrätt om 430 983 units, motsvarande cirka 56,7 procent av Unitemissionen. Unitemissionen tecknades således till totalt 262 MSEK, motsvarande cirka 114,9 procent.

Teckningshandlingar

Anmälningssedel för teckning utan stöd av uniträtter
Anmälningssedel för teckning med stöd av uniträtter

Övriga dokument:

Registreringsbevis
Värderingsunderlag Mercurius 14 16
Bolagsordning
Teckningsoptioner villkor
Teckningsoptioner villkor (uppdaterade 2022-08-23)
RetailFast Holding Årsredovisning 2021
RetailFast Holding Värderingsunderlag
RetailFast Holding Årsredovisning 2020
RetailFast Värderingsunderlag värdeutlåtande