Nyheter

Styrelsen för Tingsvalvet Fastighets AB (publ) har beslutat om att ändra sitt förslag till utdelning inför årsstämman 2020 med anledning av coronavirusets inverkan

Vid ett extrainsatt styrelsemöte den 23 mars 2020 beslutade styrelsen i Tingsvalvet Fastighets AB (publ) om att ändra sitt tidigare förslag till utdelning inför årsstämman 2020, från 7,50 SEK per aktie till 4.00 SEK per aktie, för verksamhetsåret 2019. 

Bolagets finansiella ställning och verksamhet är enligt styrelsens bedömning fortsatt stabil men givet den osäkerhet som råder på grund av det globala utbrottet av det nya coronaviruset bedömer styrelsen att det i nuläget är svårt att förutse och överblicka varaktigheten eller omfattningen av coronavirusets inverkan på bolaget. Styrelsen noterar emellertid att Tingsvalvet Fastighets AB (publ) står väl rustat att möte de utmaningar, men också möjligheter, som det rådande affärsläget innebär. 

Som en försiktighetsåtgärd, och för att ytterligare stärka bolagets finansiella ställning, i denna osäkra ekonomiska miljö har styrelsen för Tingsvalvet Fastighets AB (publ) beslutat att föreslå årsstämman att tidigare föreslagen utdelningen ska ändras från 7.50 SEK per aktie till 4,00 SEK per aktie, innebärande en utdelning om totalt 12 160 000 SEK. Styrelsen kan dock komma att återkomma med utdelningsförslag (till exempel genom extra bolagsstämma) när och om styrelsen bedömer så lämpligt. Utbetalning av utdelningen föreslås ske vid fyra tidpunkter under året med fyra lika stora delbetalningar. Detta innebär att vid varje delbetalning ska 1 kr per aktie betalas, således totalt 3 040 000 SEK.

2020-03-24

För ytterligare information, vänligen kontakta

Joachim Carlsson, VD
Tingsvalvet Fastighets AB (publ)
+46 70 235 13 80
joachim.carlsson@arctic.com

För mer information om Tingsvalvet Fastighets AB (publ), vänligen se; www.tingsvalvet.se.

Tingsvalvet är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar de två centralt belägna kontors- och handelsfastigheterna Mercurius 14 och 16 i Karlstad. Hyresgäster i fastigheterna är bland andra SBAB, Nordea, O'Learys och H&M.

2021-03-18
Regulatorisk

Aktieägarna i Tingsvalvet Fastighets AB (publ) Org. nr 559177-5290, med säte i Stockholm kallas härmed till ordinarie årsstämma den 15 april 2021

2021-03-12
Regulatorisk

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) Årsredovisning för 2020 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.tingsvalvet.se. Årsredovisningen finns även bifogad till detta meddelande.

2021-01-13
Regulatorisk

Det är med stor sorg vi meddelar att Tingsvalvets styrelseledamot Torsten Engwall har gått bort. Torsten har varit styrelseledamot i Tingsvalvet Fastighets AB (publ) och dess dotterföretag sedan bolaget grundades 2018. Torsten har varit en mycket uppskattad styrelseledamot och styrelsen och ledningen vill tacka för hans engagemang under denna tid. Våra tankar går till hans anhöriga.

2020-08-20
Regulatorisk

VD-kommentar till perioden

Resultatet i koncernen och verksamheten har utvecklats enligt plan och bedrivs i beslutad inriktning. Utvecklingsarbetet kring SBABs nya lokaler fortgår enligt plan och under kvartalet har 15 682 tkr investerats i SBAB-projektet. Tingsvalvet Fastighets AB (publ) står på stabil grund och har fortsatt goda framtidsutsikter. Bolaget har en hyresgaranti som löper till sista december 2021, fastigheter i bra lägen i centrala Karlstad samt en fördelaktig mix av hyresgäster inom flera branscher.

2020-05-20
Regulatorisk

VD-kommentar till perioden
Resultatet i koncernen och verksamheten har utvecklats enligt plan och bedrivs i beslutad inriktning. Utvecklingsarbetet kring SBABs nya lokaler fortgår enligt plan. Tingsvalvet Fastighets AB (publ) ("Tingsvalvet") står på stabil grund och har trots den pågående Coronapandemin fortsatt goda framtidsutsikter även på lång sikt. Bolaget har en hyresgaranti som löper till sista december 2021, fastigheter i bra lägen i centrala Karlstad och hyresgäster inom flera olika branscher.

2020-03-26
Regulatorisk

Torsdagen den 26 mars 2020 höll Tingsvalvet Fastighets AB (publ) årsstämma och stämman beslutande bland annat följande.

1
2
3
4